สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา สมัครกู้เงินรับดอกเบี้ยต่ำ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ไม่ระบุวงเงิน
วงเงิน
ตั้งแต่ 4.60-5.55%
ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงาเป็นสถาบันทางการเงินที่จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อสงเสริมให้สมาชิกซึ่งเป็นบุคคลที่อาชีพ และที่อยู่อาศัยในชุมชนเดียวกันรู้จักการออมทรัพย์ เพื่อนำเงินฝากจำนวนนั้นมาให้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข และเงินกู้ 3 ประเภทคือ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาจะได้รับประโยชน์จากเงินฝากโดยการนำเงินเงินนั้นไปใช้ตามความจำเป็น เป็นการช่วยเหลือตัวเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อความสะดวกมากขึ้น ตอนนี้สามารถฝากเงิน ถอนเงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงาผ่านทางไลน์หรือแฟกซ์ได้แล้ว โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากหน้าเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา และยังสามารถตรวจสอบระบบสมาชิกสหกรณ์ และวิธีคิดเงินปันผลสหกรณ์แบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์สาธารณสุขพังงาได้อีกด้วย

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ คุณสมบัติสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 • มีสัญชาติไทย และเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 • เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา
 • ต้องเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกจ้าประขำ ข้าราชการบำนาญ และพนักงานของรัฐ ได้รับเงินเดือนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดพังงา
 • เป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือลูกจ้างของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา
 • มีความประพฤติและนิสัยที่ดี
 • ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สมทบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

 • บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย
 • เป็นบิดา มารดา คู่สมรส และบุญของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
 • เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับเงินเดือนจากต้นสังกัด
 • เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา
 • มีความประพฤติและนิสัยที่ดี
 • ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

การให้เงินกู้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา 

ข้อกำหนด หรือข้อบังคับสหกรณ์ทั่วไปของระบบสมาชิกสหกรณ์ในการขอเงินกู้ มีระบบสินเชื่อสหกรณ์คือ 

 • ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงาเท่านั้น
 • การพิจารณาให้เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงาจะให้เงินกู้เพื่อใช้จ่ายในยามจำเป็นเท่านั้น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จะต้องระบุวัตถุประสงค์ในการกู้อย่างชัดเจน และไม่สามารถนำเงินกู้นั้นไปทำกำไรต่อยอด 
 • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกประเภท (ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน) ต้องเสนอคำขอกู้และยื่นต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดพังงากำหนดเท่านั้น
 • ต้องมีหลักประกันสำหรับเงินกู้ทุกประเภท (ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน) 
 • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงาจะต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสหกรณ์เป็นยอดรายเดือน โดยจะหักจากรายได้ของผู้กู้ทุกเดือน 
 • วันทำการสุดท้ายของเดือนจะเป็นวันชำระเงิน

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สมัครบัตรกดเงินสดอิออน บัตรกดเงินสดที่ตอบโจทย์ได้ในทุกด้าน
เริ่มต้น 8,000 บาท/เดือน
ฐานรายได้
สูงสุดไม่เกิน 1
ล้านบาท
วงเงิน
สูงสุดไม่เกิน
25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส รับอัตราดอกเบี้ยถูก
เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
ฐานรายได้
วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน
วงเงิน
เริ่มต้น 1.99%
ในปีแรก
อัตราดอกเบี้ย
สมัครสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย รับวงเงินสูง
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ตั้งแต่ 2 แสน -
2 ล้านบาท
วงเงิน
5.75% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย