สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ ฝากเงิน หรือกู้เงิน ก็สะดวก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ไม่ระบุวงเงิน
วงเงิน
6.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดดำเนินการแรกเริ่มมีสมาชิก 900 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่เหมือนกับหลักการของสหกรณ์ โดยมีการดำเนินงานในการให้สมาชิกสหกรณ์ช่วยเหลือตัวเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ทุกคนรู้จักการออมในรูปแบบของการถือหุ้นและการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข และเพื่อช่วยเหลือด้านการเงินให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์จึงเปิดบริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขให้กับสมาชิก โดยสมาชิกสหกรณ์สามารถกู้เงินเพื่อนำไปให้จ่ายในยามจำเป็น หรือมีเหตุฉุกเฉินได้ในอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ที่ถูกกว่าสถาบันทางการเงินทั่วไป  

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์มีเวลาทำการตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. และมีช่องทางการติดต่อ 4 ช่องทางคือ

 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร 043-873-666 , 043-873-667 และ 086-458-7697
 • อีเมล pongsakon0126@gmail.com
 • Line : klscoop
 • เว็บไซต์ทางการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์

สิทธิในการขอสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ แบ่งสมาชิกสหกรณ์ออกเป็น 2 ประเภท คือ สมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกประเภทสมทบ โดยจะต้องสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ( ฌกส. ) 

 1. สมาชิกประเภทสามัญ  
 • ส่งหุ้นครบ 3 เดือนขึ้นไป 
 • จำนวนวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับอายุของการเป็นสมาชิกสหกรณ์
 1. สมาชิกประเภทสมทบ
 • ต้องทำงานครบ 3 ปี 
 • ส่งหุ้นครบ 3 เดือน

สมาชิกสหกรณ์ต้องทำประกันสัญญาสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข และหากเป็นสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์รายใหม่ จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือ 30% หรือไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทในแต่ละเดือน

ขั้นตอนการกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์

 • สมาชิกสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์จะต้องส่งคำขอกู้ภายในระยะเวลาที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนด และแนบหลักฐานสลิปเงินเดือนให้กับหน่วยงานที่สังกัดเซ็นรับรองทุกครั้ง ยื่นพร้อมกับเอกสารของผู้กู้และผู้ค้ำ
 • ผู้กู้รายใหม่จะต้องยื่นก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน (ยกเว้นการกู้ฉุกเฉิน)
 • คณะกรรมการจะอนุมัติหลังจากที่ฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเสนอคำขอกู้ในที่ประชุมช่วงกลางเดือน
 • ผลการอนุมัติจะส่งเข้าไปยังผู้กู้ผ่านระบบ SMS 
 •  เข้าไปทำสัญญาภายในเวลาที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์กำหนด โดยแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยมาด้วย
 • หากได้รับการอนุมัติ และขอสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขในเวลาที่กำหนด ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์จะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป 
 • หากสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ไม่ได้เข้ามาทำในเวลาที่กำหนด จะได้รับเป็นเช็คแทนการโอนเงิน

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สมัครแอพ ธกส a-mobile รับบริการกู้เงินด่วนฉุกเฉินออนไลน์
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ไม่ระบุวงเงิน
วงเงิน
ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา สมัครกู้เงินรับดอกเบี้ยต่ำ
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ไม่ระบุวงเงิน
วงเงิน
ตั้งแต่ 4.60-5.55%
ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
baac connect อีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงบริการจาก ธ.ก.ส.
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ไม่ระบุวงเงิน
วงเงิน
ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย