สมัครสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย รับวงเงินสูง
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ตั้งแต่ 2 แสน -
2 ล้านบาท
วงเงิน
5.75% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงรายพักชำระหนี้เงินต้น ลดหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2565 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสวิด – 19 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงรายได้มีการพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือการถือหุ้นของสมาชิก โดยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้จัดมาตรการช่วยเหลือให้ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเป็นการชั่วคราว โดยจัดให้มีการพักชำระหนี้เงินต้นให้กับสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 6 เดือน และสมาชิกต้องส่งแจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้เงินกู้สัญญาเฉพาะเงินต้น (ยกเว้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง) และจัดให้มีการลดส่งค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์รายเดือน หรือลดส่งหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์รายเดือนเป็นการชั่วคราวได้ตามความสมัครใจของสมาชิก สามารถยื่นแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์  – 31 ตุลาคม 2565 ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงรายขยายเวลารับเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พิเศษ ปี 2565

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้มีมติเห็นชอบให้มีการขยายเวลาเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พิเศษตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เกิน 10,000,000 บาท การจัดจำโครงการขยายเวลารับเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พิเศษนี้ก็เพื่อให้มีเงินสำหรับสมาชิก และสามารถให้การช่วยเหลือย่างเหมาะสมในสถานการณ์ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

นอกจากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงรายยังเปิดรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทสมทบคู่สมรส หรือบุตรที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ (ยกเว้นอาชีพเกษตรกร อาชีพรับจ้างทั่วไป และผู้ไม่ประกอบอาชีพ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cpcy.ot.th เว็บไซต์ทางการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย

เงื่อนไข และรายละเอียดคำขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต โดยมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงรายได้กำหนดรายละเอียดคำขอกู้เงินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของสมาชิก โดยมีเงื่อนไขในการกู้คือ ต้องมีสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน (จำนวนคนค้ำประกันขึ้นอยู่กับวงเงินที่กู้) โดยมีรายละเอียดคำขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงรายดังนี้

  • กู้ไม่เกิน 200,000 บาท คนค้ำประกัน 1 คน (ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย หรือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแห่งประเทศไทย
  • กู้ไม่เกิน 400,000 บาท คนค้ำประกัน 2 คน (ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย หรือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแห่งประเทศไทย
  • กู้ไม่เกิน 600,000 บาท คนค้ำประกัน 3 คน (ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแห่งประเทศไทย
  • กู้ไม่เกิน 800,000 บาท คนค้ำประกัน 4 คน (ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแห่งประเทศไทย
  • กู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท คนค้ำประกัน 5 คน (ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแห่งประเทศไทย

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ สมัครง่ายได้จริง สมัครเลย!
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ตั้งแต่ 30,000 - 5
แสนบาท
วงเงิน
MRR + 4.50% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระก็เข้าถึงได้ สมัครเลย
เริ่มต้น 30,000 บาท/เดือน
ฐานรายได้
สูงสุดไม่เกิน 1
ล้านบาท
วงเงิน
ตั้งแต่ 20-25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
baac connect อีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงบริการจาก ธ.ก.ส.
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ไม่ระบุวงเงิน
วงเงิน
ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย