สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่เปิดให้กู้เงินได้แล้ววันนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ไม่ระบุวงเงิน
วงเงิน
ตั้งแต่
5.50-6.25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ เปิดรับเงินฝากเพิ่ม 2 ประเภท

เนื่องจากก่อนหน้านั้นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ได้ออกมาประกาศงดรับฝากเงินจากสมาชิก แต่จากการร้องขอจากสมาชิกจำนวนมาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่จำกัดจึงเปิดให้รับฝากเงินเพิ่มเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมเงิน โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่จำกัดให้รับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ จำกัด 2 ประเภทคือ เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ออมเงิน และสามารถนำเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่หมุนเวียนในการช่วยเหลือสมาชิก เช่นเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ และบริการเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ 

เปิดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกที่มีความจำเป็นด้านการเงิน เช่นค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในครอบครัว เพื่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข โยเปิดให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป และเงินกู้สามัญพิเศษ โดยสมาชิกที่ขอกู้จะต้องกรอกเอกสารตามแบบฟอร์มสหกรณ์ออมทรัพย์ที่กำหนดไว้ และจะต้องมายื่นเอกสารด้วยตัวเองกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่เท่านั้น หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ดังนี้ 

  • เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100 เท่าของเงินเดือน
  • ผ่อนชำระอายุไม่เกิน 75 ปี (สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปจะมีการพิจารณาการให้เงินกู้) 
  • วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือแล้วแต่ประเภทของเงินกู้นั้นๆ คล้ายๆ กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม 
  • ต้องมีผู้คำประกันไม่น้อยกว่า 1 คน 
  • มีคนคงเหลือยอดหักได้จากบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 2,000 บาท 

หลักเกณฑ์การให้ให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป และเงินกู้สามัญพิเศษจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของเงินกู้ และตามประเภทของผู้กู้ ดังนั้นหากอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่ได้เว็บไซต์ทางการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่จำกัด

การช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ในช่วงโควิด – 19 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ รวมถึงครอบครัวของสมาชิกให้มีค่าดำรงชีพเพียงพอและเหมาะสม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่จำกัดจึงมีการจัดตั้งการช่วงเหลือให้แก่สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนดังนี้ 

  • พักชำระหนี้เงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน (ยกเว้นกู้สามัญ ATM)
  • ต้องเป็นผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติก่อนที่โครงการนี้จะเริ่มต้นขึ้น
  • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่หรือสมาชิกสมทบที่มีความประสงค์จะขอความช่วยเหลือ ให้ยื่นแบบฟอร์มสหกรณ์ออมทรัพย์ที่กำหนด และส่งคำร้องพร้อมแนบบัตรประชาชนของทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำ 
  • หมดเขตวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เหมือนกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

รีไฟแนนซ์บ้านออมสินพร้อมอัพเดทดอกเบี้ยล่าสุด 65
ต้องมีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
ฐานรายได้
วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน
วงเงิน
เริ่มต้น 3.49%
ในปีแรก
อัตราดอกเบี้ย
รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยรับโปรโมชันแรงประจำปี 65
ต้องมีรายได้ประจำ
ฐานรายได้
วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน
วงเงิน
ไม่เกิน 6.22%
ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ ฝากเงิน หรือกู้เงิน ก็สะดวก
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ไม่ระบุวงเงิน
วงเงิน
6.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย